شمع افروز باشیمShare/Save/Bookmark

در این روزگار تاریک و لال پرست ما افروختن شمعی دلسوزانه کاری بس مشکل است. در میان طوفان تعصب و خشک مغزی که کاری جز فوت کردن شمعهای فروزان نمی داند ، شمع افروزی دل شیر می خواهد. حال می گویند در این گیرودار شما را چه به شمع افروزی؟ ولی باید گفت شمع افروزی به از خاموشیست.
پس به همت شمع افروزان دگر آمده ایم عضوی باشیم از این کاروان شمع افروزان بی دفاع که سلاحشان قلم است و سپرشان همین مانیتور شیشه ای.باشد که جرقه ای کوچک باشیم از نور عدالت و حقیقت برای تابیدن بر دنیای دروغ و نیرنگ.